Modular 20 TI - Dig Modular 230/400
Đăng ngày 20-08-2013 Lúc 10:36'- 1185 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Modular 20 TI 1+1mm
Kích thước: 44 x 10 x 18.5
Trọng lượng: 10 kg
Dig Modular 230/400 2+2mm
Kích thước: 44 x 10 x 18.5
Trọng lượng: 10.5kg