Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa - ENDURA
Đăng ngày 22-11-2014 Lúc 10:24'- 726 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa - ENDURA

E6131 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 3x75mm
E6132 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 3x100mm
E6133 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 3x150mm
E6134 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 5x75mm
E6135 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 5x100mm
E6136 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 5x150mm
E6137 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 5x200mm
E6138 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 6x38mm
E6139 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 6x100mm
E6140 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 6x150mm
E6141 Tuốc nơ vít đầu dẹp cán nhựa 6x200mm