Metabo SSW 18 Li
Đăng ngày 06-11-2013 Lúc 10:23'- 1488 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
SSW 18 Li Tốc độ không tải 1: 0-1600/min
Tốc độ không tải 2: 0-2150/min
Tốc độ không tải 3: 0-2650/min
Mức tỉ lệ tác động tối đa cấp 1/2/3: 1500/2700/3300/min
Mô men xoắn 1/2/3: 105/145/220Nm
12.7mm
Pin: 18V / 2.6 Ah, ASC 30
1.8kg