PTE 18-28
Đăng ngày 21-08-2013 Lúc 02:20'- 1727 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 1
PTE 18 3+3mm
Kích thước: 79 x 32 x 128
Trọng lượng: 115 kg
PTE 28 5+5mm
Kích thước: 79 x 32 x 128
Trọng lượng: 141 kg